Nostraigua

Preguntes freqüents

Atenció a l’abonat

Quins són els horaris d’atenció a l’abonat?

Els horaris, els telèfons i les adreces d’atenció a l’abonat es poden consultar a l’apartat oficines i horaris.

Passeu a analitzar l'aigua als habitatges?

El personal de Nostraigua no es persona als habitatges per oferir l’anàlisi de la qualitat de l’aigua. S’ha detectat que, en determinats moments, hi ha individus que s’identifiquen com a personal de l’empresa d’aigües i ofereixen analitzar l’aigua de l’habitatge i proposen la venda d’aparells de descalcificació i osmosi.

Aquestes persones no representen en cap cas a NOSTRAIGUA. El personal de l’Entitat no ofereix als veïns la venda de cap aparell, ni analítiques del servei d’aigües. En cas de dubte, o si es reprodueix aquesta circumstància, podeu trucar al telèfon 977 837 686 per informar-nos.

Manteniment i reparacions

Què puc fer si detecto una fuita d’aigua o una incidència amb el clavegueram (embús de xarxa, sorolls de tapes de registre, paneroles...)?

En cas d’incidència amb el servei d’aigua o clavegueram, podeu trucar-nos al telèfon 977 837 686 en horari d’oficina o bé al telèfon de la Policia Local 977 838 873, fora d’aquest horari.

Què he de fer si tinc el clavegueram embossat?

El límit entre escomesa interna i externa és l’arqueta de connexió a la vorera. Si obriu el registre de l’arqueta que es troba a la vorera i està embussada, vol dir que és de la xarxa general o escomesa externa. En aquest cas s’ha d’avisar al telèfon d’atenció a l’abonat de NOSTRAIGUA, el 977 837 686.

Si l’arqueta està neta, l’embussament prové de la instal·lació interior. En aquest cas heu d’avisar a una empresa de desembussos i neteges.

En cas que no hi hagi arqueta externa, NOSTRAIGUA ha de comprovar si la xarxa general està embussada. Si és així, l’Entitat és l’encarregada de desembussar la xarxa general.

En cas que la xarxa general no estigui embussada, l’usuari ha de requerir els serveis d’una empresa de desembussos per netejar l’escomesa externa.

Qui ha de reparar i mantenir les escomeses d’aigua potable?

NOSTRAIGUA ha de reparar el tram d’escomesa que es troba en via pública, que és la considerada com escomesa externa. És responsabilitat de l’abonat reparar el tram d’escomesa que discorre per la façana o per l’interior de l’immoble, atès que es tracta d’instal·lació interior.

Tanmateix, l’abonat ha d’informar prèviament a l’Entitat de totes les reparacions que realitzi en el tram d’instal·lació interior situada abans del comptador i, en cap cas, pot desmuntar l’aparell de mesura sense autorització prèvia de NOSTRAIGUA.

Qui ha de reparar i mantenir les escomeses de clavegueram?

NOSTRAIGUA ha de reparar el tram d’escomesa que es troba en via pública, que és la considerada com escomesa externa. És responsabilitat de l’abonat reparar el tram d’escomesa que discorre per la façana o per l’interior de l’immoble, atès que es tracta d’instal·lació interior, encara que sigui abans de comptador.

Tanmateix, si l’escomesa no disposa d’arqueta de registre externa, és responsabilitat de l’usuari el manteniment i reparació de la mateixa.

Qualitat de l’aigua

Puc beure l’aigua que se subministra per l’aixeta?

L’aigua que es subministra és totalment apta per al consum humà i compleix amb el que estableix la legislació sectorial de referència.

És normal que l’aigua que surt de l’aixeta tingui gust de clor?

La legislació de referència estableix que s’ha de de desinfectar l’aigua subministrada per la xarxa. També estableix un valor màxim pel clor residual que resta a l’aigua com a agent desinfectant.

El personal de Nostraigua analitza els 365 dies de l’any els valors de clor als diferents punts de mostreig establerts al Pla d’Autocontrol de l’Entitat per tal que no se superin mai els valors de referència de desinfectant.

Puc consultar els resultats de les analítiques de l’aigua subministrada?

Els valors dels paràmetres de les últimes analítiques de l’aigua subministrada, classificats per a cadascuna de les xarxes del municipi, es poden consultar a l’àrea de la nostra aigua, en l’apartat de qualitat de l’aigua

Quina és la duresa de l’aigua subministrada?

El valor de la duresa de l’aigua, segons les últimes analítiques de l’aigua subministrada, classificats per a cadascuna de les xarxes del municipi, es poden consultar a l’àrea d’abonats, en l’apartat de qualitat de l’aigua.

Comptadors i lectures

Les lectures facturades són sempre reals?

L’Entitat emet les factures amb lectures reals i no s’introdueixen al sistema lectures estimades.

En cas que el personal lector de l’Entitat no pugui accedir al comptador, és l’abonat qui en facilita la lectura, per via presencial, telefònica o per correu electrònic.

Per últim, si no es disposa de la dada de lectura, es factura el trimestre amb la mateixa lectura que l’anterior i, per tant, amb consum 0.

El comptador és propietat de NOSTRAIGUA o de l’abonat?

Al donar-se d’alta en el subministrament, l’abonat paga a l’entitat subministradora un import en concepte de primera instal·lació de comptador, no de compra.

El comptador és propietat de l’entitat subministradora i, per aquest motiu, és l’Entitat qui en realitza el manteniment i la substitució en cas d’avaria o al final de la seva vida útil. L’entitat no factura cap import de lloguer ni manteniment.

Tanmateix, és responsabilitat de l’abonat la seva cura i custòdia. Això vol dir que en cas que el comptador es danyi per robatori, manipulació o incident fortuït, així com per incorrecte dimensionament, les despeses d’instal·lació d’un nou comptador corren a càrrec de l’abonat.

Es pot sol·licitar una verificació oficial de comptador?

Els abonats de l’Entitat poden sol·licitar a l’Administració competent la verificació oficial de comptador.

Per més informació: https://web.gencat.cat/es/tramits/

Com puc comprovar si tinc una fuita?

La metodologia més ràpida per comprovar si hi ha una fuita en un domicili és la següent:

 1. Amb totes les aixetes tancades de l’immoble i les claus de pas del comptador obertes, observeu si el comptador gira, encara que sigui poc a poc. Si no hi ha fuita, el comptador no hauria de girar, perquè en aquell moment no hauria d’haver-hi consum d’aigua.
 2. En cas que de no estar-ne segurs del tot, es pot anotar la lectura del comptador al vespre, abans d’anar a dormir, quan ja no es preveu utilitzar més aigua (ni amb electrodomèstics programables). Al dia següent, abans d’utilitzar cap aixeta, es torna a prendre la lectura i, en cas que no coincideixi amb la del dia anterior, és probable que hi hagi fuita.

Aquesta senzilla metodologia NO DETECTA les possibles fuites en instal·lacions que funcionin esporàdicament, tals com xarxes de reg (en el tram de després d’electrovàlvules), programacions incorrectes de comptadors de reg (que poden ocórrer en episodis de tempestes amb aparell elèctric), equips de tractament d’aigua (piscines, auto rentats de descalcificadors…).

Factures, tarifes i recaptació

Hi ha alguna bonificació per habitatges on visquin 4 o més persones?

Sí, els habitatges que tinguin 4 o més persones empadronades poden sol·licitar l’ampliació de trams del cànon de l’aigua. A les oficines de Nostraigua li explicarem com dur a terme aquest tràmit, que s’ha de sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Em puc acollir al cànon social?

El cànon social garanteix les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor adaptat a les situacions de la població menys afavorida. S’aplica a les factures que no superen el primer tram del cànon de l’aigua.

A persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies.

 • Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
 • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
 • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
 • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
 • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
 • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
 • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
 • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013).
 • Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d’un informe dels serveis socials de l’Administració local competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

Per sol·licitar aquest tràmit s’han de dirigir a: lAgència Catalana de l’Aigua.

[VÍDEO TUTORIAL] Com demanar l'ampliació de trams del cànon de l'aigua

[VÍDEO TUTORIAL] Com demanar la tarifa social del cànon de l'aigua

Quins conceptes apareixen a la factura de l'aigua?

Els conceptes que apareixen a la factura de l’aigua són els següents:

 1. Subministrament d’aigua potable:
  Aquest és l’import que recapta l’entitat subministradora per fer front a les despeses de manteniment del servei d’aigua potable. Actualment, es merita una quota fixa, d’acord amb el diàmetre de comptadors i el nombre d’immobles abastits, més una de variable, d’acord amb el consum efectuat. L’import d’aquest concepte és de competència municipal.
 2. Clavegueram d’aigües residuals:
  Aquest és l’import que recapta l’entitat subministradora per fer front a les despeses de manteniment del servei de clavegueram. Actualment, es merita una quota fixa, d’acord amb el diàmetre de comptadors i el nombre d’immobles abastits, més una de variable, d’acord amb el consum efectuat. L’import d’aquest concepte és de competència municipal.
 3. Cànon de l’aigua:
  El cànon de l’aigua és un tribut de la Generalitat de Catalunya. Aquest organisme obliga a les entitats subministradores a recaptar-lo dins del rebut de l’aigua. L’import d’aquest cànon ha augmentat considerablement, en consums de més de 45 m3 trimestrals, des del segon trimestre de 2012.
  L’import d’aquest cànon l’ha d’ingressar l’entitat subministradora a l’Agència Catalana de l’Aigua al mes següent d’haver-lo facturat. Per a més informació, consulti la web de l’ACA.
 4. Impost sobre el valor afegit:
  Aquest és un tribut de competència estatal. Els conceptes que apareixen a la factura descrits anteriorment formen la base imposable, que es grava amb un 10% d’IVA.

Per a més informació sobre como es desglossa la factura de l’aigua, pot consultar el següent enllaç.

De l'import total de la factura, quina part correspon al servei i quina correspon a impostos?

Tot i que els percentatges que corresponen a cada un dels conceptes depenen de la tarifa contractada i el volum consumit, si analitzem la mitjana de facturació del municipi en l’exercici 2015, observem els següents percentatges:

 1. Servei d’aigua potable: 38,28 %
 2. Servei de clavegueram: 12,72 %
 3. Cànon de l’aigua: 39,91%
 4. IVA: 9,09 %

Per tant, s’observa que, del total de l’import de la factura, un 51% s’utilitza per suportar les despeses del servei, mentre que el 49% correspon a impostos autonòmics i estatals.

On es poden consultar les tarifes que s'apliquen a les factures i la normativa de facturació del servei?

Tota la informació referent a les tarifes aplicables es pot consultar en aquest enllaç i també a la web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Cada quant s'emet la factura de l'aigua?

Actualment, les factures periòdiques del servei s’emeten cada trimestre, a principis dels mesos de gener, abril, juliol i octubre. Es domicilien als comptes bancaris entre els dies 10 i 15 d’aquests mesos.

Qui realitza la recaptació dels imports facturats?

L’organisme responsable de la recaptació de les factures periòdiques és Nostraigua. Qualsevol tràmit o reclamació relacionat amb el procediment s’ha dirigir a les nostres oficines.

Si no estic d'acord amb unes factures, a qui he de reclamar?

Si no estic d’acord amb les dades de la factura (lectura, tarifa adaptada, no soc el titular del subministrament…) o si he tingut alguna fuita o amb qualsevol modificació de tràmit de recaptació ha de dirigir-se a les oficines de Nostraigua.

Contractació de servei

Quina és la documentació necessària per contractar el servei?

Tota la informació necessària per poder realitzar una nova contractació del servei es pot consultar al següent enllaç.

Què cal fer per tramitar una baixa del contracte de servei?

Tota la informació necessària per poder realitzar una baixa del contracte es pot consultar al següent enllaç.

Què cal fer per tramitar un canvi de nom del contracte de servei?

Tota la informació necessària per poder realitzar un canvi de nom es pot consultar al següent enllaç.

Es pot fer una baixa temporal del contracte de servei en cas que l'immoble estigui deshabitat durant un període de temps?
No. En cas de sol·licitar la baixa, aquesta és definitiva. Per tornar-se a donar d’alta, cal tramitar-ne una de nova, amb el pagament del corresponent import previst en les tarifes del servei.
Com es pot domiciliar el rebut en un compte bancari o canviar de compte?

Aquest tràmit es pot realitzar de manera presencial a les oficines de Nostraigua o en format telemàtic o a través de la seu electrònica en el següent enllaç.

És obligatori fer un canvi de nom, o una alta nova del contracte de servei, en cas que hi hagi un canvi de titularitat de l’immoble?

Per gaudir de la condició d’abonat és necessari disposar de contracte amb l’entitat subministradora. Per tant, els contractes han d’estar a nom dels usuaris del servei. El fet d’estar connectat a la xarxa d’aigua sense disposar de contracte, es pot considerar una connexió fraudulenta.

A més, tan sols el titular del contracte (o persona amb autorització signada i còpia del DNI del titular) pot realitzar els tràmits (reclamacions, incidències, canvis de dades…) del contracte de subministrament.

Suspensions de subministrament

Es pot suspendre el subministrament d’aigua per impagament de rebuts?

En cas d’impagament de rebuts es pot suspendre el subministrament segons el procediment que estableix el Reglament i la Normativa actuals. Aquests talls sempre s’han de notificar.

Tanmateix, pot succeir que l’Entitat no disposi de l’adreça correcta de l’abonat per poder efectuar la notificació.

En cas que, tot i deixar els avisos de notificació, no es pugui certificar la recepció de l’avís, la notificació es publica al corresponent diari oficial.

Es pot suspendre el subministrament d’aigua per altres motius?

Es podria suspendre, sense previ avís, el subministrament d’aigua en els casos previstos en el Reglament del Servei sempre i quan siguin motius plenament justificats.

A continuació es detallen, de forma no exhaustiva, alguns dels supòsits en els quals l’Entitat podria suspendre el servei, i retirar l’aparell de mesura, de forma immediata:

 1. En cas de connexió fraudulenta o manipulació de l’aparell de mesura.
 2. En cas que s’impedeixi la tasca inspectora del personal de l’Entitat.
 3. En cas que el lector detecti possible fuita manifesta en la instal·lació interior (en aquest cas no es retira l’aparell de mesura, es tanca la clau de pas).
 4. En cas que es detecti un mal funcionament o inexistència del sistema d’evacuació d’aigües residuals.
 5. En cas que es detecti alguna irregularitat en les instal·lacions interiors (per exemple, la connexió directa a la xarxa d’un equip de pressió sense dipòsit intermig).
 6. En aquells subministraments en què no s’hagi pogut inspeccionar el comptador en un període superior a dos trimestres.
Quin és el cost de tornar a connectar el subministrament?

La reposició de comptador, per precinte de la instal·lació, en cas d’impagament de factures o supòsits en què ni hi hagi més elements a valorar, té un cost de 87,16 € (IVA inclòs).

Consulta l’estat de devolució de la teva fiançaMés informació