Nostraigua

Sobre Nostraigua

Nostraigua és una entitat pública empresarial, de titularitat 100% municipal, que gestiona el servei d’aigua, sanejament i depuració a Mont-roig, Miami Platja i la majoria de les seves urbanitzacions. En aquest sentit, dóna servei a més del 95% dels immobles del municipi.

La nostra activitat tècnica comença amb la captació de l’aigua. El procés continua amb el tractament, l’emmagatzematge i la distribució de l’aigua als nostres abonats. Gestionem també el manteniment de la xarxa de clavegueram i dels col·lectors de sanejament, garantint la depuració de les aigües residuals.

En totes aquestes etapes del procés, vetllem per assegurar els requeriments de qualitat i garantia del subministrament, d’acord amb els nostres valors i esforçant-nos per superar els paràmetres de la legislació vigent.

Els nostres valors

Amb la ferma voluntat de garantir la titularitat pública del servei, basem la nostra gestió en un sistema de millora contínua i compromís d’excel·lència. El nostre principal objectiu és satisfer les necessitats de la població i incrementar la seva qualitat de vida.

“L’aigua és un recurs natural que s’ha de protegir i gestionar de forma eficient

Per aconseguir-ho, treballem a partir dels següents pilars bàsics:

 • Voluntat de servei en tots les nostres àmbits d’actuació.
 • Compromís amb els abonats per l’oferta d’uns serveis ajustats a les vostres necessitats.
 • Prioritzar la qualitat del servei en front de la rendibilitat econòmica.
 • Eficiència en l’optimització de recursos.
 • Garantir la disponibilitat de l’aigua potable.
 • Gestió del cicle de l’aigua d’acord amb criteris de sostenibilitat mediambiental.
 • Inversió en infraestructures per aconseguir una millora permanent que reverteixi en benefici de l’usuari.

Història

L’Entitat Pública Empresarial per a la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua) inicia la seva activitat l’any 2011.

Anteriorment a la seva creació, el servei d’aigües era gestionat de forma directa per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp utilitzant el personal, els recursos i les infraestructures administratives comunes amb altres àrees del consistori i de l’empresa municipal d’Obres i Serveis S.A. (EMOMSA).

El desenvolupament del municipi i l’augment en la demanda del servei, de les últimes dècades, va requerir a l’Ajuntament adaptar-se a les noves circumstàncies i optar per un canvi en la gestió del servei d’aigües.

La creació de Nostraigua, mitjançant una entitat pública empresarial, donava resposta a les necessitats creixents del municipi com ara l’especialització dels sistemes d’informació, la planificació i el disseny de les instal·lacions, el manteniment preventiu i correctiu, així com la resolució tècnica d’avaries i incidències. A més, permetia professionalitzar els seus recursos humans, incrementar l’agilitat dels tràmits que ha de realitzar el ciutadà i millorar la seva atenció.

Funcions

A continuació es detallen les nostres funcions:

 • La gestió i administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús, des de la captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins a l’abocament de les aigües residuals.
 • La prestació i realització de serveis de sanejament, clavegueram i neteja relacionats amb el cicle integral de l’aigua.
 • La construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes, instal·lacions, pous i depuradores que es destinin a la gestió del cicle integral de l’aigua.
 • El tractament, recollida, recuperació i eliminació dels residus.
 • La venda, compra i cessió d’aigua i dels subproductes resultants, tant a particulars com a altres administracions i ens.
 • La prestació i realització de serveis, obres i instal·lacions i gestió de mitjans per a la millora del medi ambient amb la fi de garantir la qualitat de les aigües superficials i subterrànies, tot tipus de vessaments, l’emissió d’afluents a l’atmosfera o la contaminació sonora.
 • La realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d’enginyeria.
 • L’adquisició, tinença, administració, gestió, explotació i manteniment de béns mobles i immobles, obres i instal·lacions necessàries pel compliment de l’objecte de l’EPE.
 • L’adquisició i instal·lació als usuaris dels comptadors i altres elements necessaris pel subministrament i sanejament de l’aigua.
 • La gestió i la recaptació de les tarifes, taxes i altres ingressos de dret públic o qualsevol altra figura que tingui naturalesa tributària, caràcter de preu privat o tarifa que s’exigeix per a la prestació del servei de l’EPE.
 • La realització de les funcions d’àmbit municipal que li encomani l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, relacionades amb el cicle integral de l’aigua o amb l’execució i el manteniment d’instal·lacions d’aigua potable i d’evacuació d’aigües residuals d’altres infraestructures, instal·lacions o edificis de titularitat municipal, i que no s’estiguin realitzant per l’EPE.
 • La participació en el capital i en la gestió de societats en les quals es vulguin desenvolupar projectes sostenibles pel municipi o tinguin un interès públic que el beneficiï, en especial, amb ens amb objecte idèntic, anàleg o complementari.
Consulta l’estat de devolució de la teva fiançaMés informació