Nostraigua

Canvis i modificacions de dades

Canvi de titularitat d’un contracte de subministrament

Un canvi de titular de la pòlissa implica un procés simultani de baixa i alta contractual. Aquest tràmit s’utilitza quan es desitja canviar el nom del titular del contracte.
El nou titular del subministrament s’ha de fer càrrec de l’import de la fiança i assumeix els deutes, en cas que n’hi hagi, de l’antic titular. Tanmateix, es pot consultar en quins casos aquest canvi de titularitat resta exempt del pagament de la fiança.

Per tal de realitzar un canvi de titularitat d’un contracte de subministrament, cal formalitzar la sol·licitud d’alta i aportar la següent documentació:

 • Identificació del sol·licitant:
  • En cas de persona física: original i fotocòpia del DNI.
  • En cas de persona jurídica: original i fotocòpia d’escriptures de constitució, de poders i CIF.
 • Identificació de l’immoble o finca i document acreditatiu de titularitat de l’immoble o de dret d’ús sobre aquest (escriptures de propietat, contracte de lloguer, drets d’usdefruit …). En cas de contractes d’arrendament, caldrà aportar l’autorització del propietari de l’immoble, segons model facilitat per l’Entitat.
 • Document SEPA per a l’autorització de dades bancàries.

Canvi de dades del contracte o abonat

Els abonats poden realitzar canvis en les dades del contracte, tals com l’adreça de les notificacions, el telèfon o el correu electrònic de contacte, les domiciliacions bancàries…
La majoria d’aquestes modificacions es poden realitzar de forma presencial o bé de forma telemàtica i són gratuïtes, exceptuant les que puguin comportar canvi de comptador per modificació del diàmetre o altres que comportin tasques facturables previstes a les tarifes del servei.

La documentació necessària per realitzar aquests tràmits és la següent:

 • Identificació del sol·licitant:
  • En cas de persona física: original i fotocòpia del DNI.
  • En cas de persona jurídica: original i fotocòpia d’escriptures de constitució, de poders i CIF.
 • Identificació de l’immoble o finca i document acreditatiu de titularitat de l’immoble o de dret d’ús sobre aquest (escriptures de propietat, contracte de lloguer, drets d’usdefruit …). En cas de contractes d’arrendament, caldrà aportar l’autorització del propietari de l’immoble, segons model facilitat per l’Entitat.
 • Document SEPA per a l’autorització de dades bancàries, en cas de canvi de compte de domiciliació bancària.
Consulta l’estat de devolució de la teva fiançaMés informació