Bústia ètica

CANAL DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ DE L’EPEL NOSTRAIGUA

Intro 1Intro 2Intro 3Intro 4

La Bústia Ètica és un canal de comunicació intern perquè aquelles persones que presten serveis a Nostraigua, o bé estan en contacte amb aquests ens en el context de les seves activitats laborals, que tinguin proves d’una mala praxi a Nostraigua ho puguin informar.  És un canal de comunicació segur i confidencial i, si es desitja, anònim.

 

La seva regulació es troba al Protocol de la Bústia Ètica de l’EPEL Nostraigua així com a la Llei 2/2023, reguladora de la protección de les persones que informen d’infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

 

Inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i també si es vol l’anonimat. Ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l’òrgan gestor i conèixer-ne l’estat de tramitació, fins i tot en els supòsits d’anonimat. Es vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar la informació, sense patir represàlies.

 

És un mitjà de prevenció i detecció d’irregularitats que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació. I també incorpora eines per garantir els drets de la persona a qui se li atribueix la conducta irregular.

Les persones que poden adreçar-se a aquesta Bústia son les persones que presten serveis a Nostraigua, o bé estan en contacte amb aquesta entitat en el context de les seves activitats laborals:

 1. Els empleats i empleades públiques que tinguin la condició de funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, personal eventual o personal directiu.
 2. Qualsevol persona que treballi sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de l’Entitat.
 3. Voluntaris i treballadors en pràctiques, percebin o no remuneració.
 4. Persones que comuniquin informació sobre infraccions obtingudes en el marc d’una relació laboral ja conclosa.
 5. Persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions s’hagi obtingut duran el procés de selecció.
Per poder admetre les comunicacions adreçades a la Bústia d’Informacions i alertes, aquestes han de complir els següents requisits:

 1. Fer una descripció dels fets amb el major detall possible que permeti la identificació de la conducta contrària a dret.
 2. Aportar tota la documentació disponible per a la verificació de la comunicació i/o per a la recerca de proves.
 3. La comunicació ha d’estar dins de l’àmbit d’aplicació objectiu de la Bústia d’informacions i alertes.
 4. No s’admetran les comunicacions mancades de fonament o siguin notòriament falses.

 

Recomanacions de caràcter tècnic:

 1. Cal tenir en consideració que els documents poden contenir rastres del dispositiu on s’han generat. Es recomana crear els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar-ne les metadades abans d’enviar-los. .
 2. El format òptim per pujar els arxius a la Bústia Ètica i de Bon Govern és el PDF. També s’admeten les extensions següents: .txt, .rtf, .docx, .odt, xls, .xlsx, .ods, .gif, .tiff, .jpg, .jpeg i .zip.
 3. En tot cas, per garantir plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital.
 4. No totes les versions d’exploradors funcionen correctament per accedir a l’aplicació de la Bústia. Les versions de navegador mínimes suportades són Mozilla Firefox 34, Google Chrome 37, Safari 7.1 (IOS 8), Microsoft Internet Explorer 11, Edge 12 i Tor Browser.

Les comunicacions d’alerta es faran de manera telemàtica a través de la Bústia Ètica de Nostraigua https://nostraigua.bustiaetica.seu-e.cat/#/, que és el canal segur que permet, per una banda, la presentació de comunicacions confidencials i/o anònimes i, per l’altra, la comunicació entre la persona alertadora i la persona gestora de l’alerta (comunicació bidireccional).

 

En cas que la recepció de l’alerta sigui per correu postal, verbal, telefònica o per missatgeria de veu, les persones responsables de la investigació contactaran amb la persona alertadora i li proposaran l’ús de la Bústia, que és el canal preferent establert per Nostraigua, i que és l’únic canal que garantirà la comunicació bidireccional i que pot garantir l’anonimat

1. Accedeix a la Bústia Ètica. Fes-ho mitjançant el navegador TOR si vols mantenir el teu anonimat, ja que és l’única garantia que no es podrà identificar la IP del teu ordinador https://nostraigua.bustiaetica.seu-e.cat/#/

 

2. Introdueix el codi numèric que vas desar en fer l’alerta. Això permet veure si les persones responsables de la investigació t’han fet alguna comunicació: recepció de l’alerta, requeriment d’informació, etc.

 

La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador​. Les persones poden facilitar les seves dades identificatives i de contacte o, si ho prefereixen, també poden fer la comunicació de manera anònima.

Teniu dues opcions per fer la comunicació de manera anònima:

  • Utilitzant el vostre navegador però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa la comunicació.​
  • Garantint plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital (també de l’adreça IP, que pot identificar qui navega per internet), utilitzant una xarxa d’anonimització. L’eina més utilitzada és la xarxa TOR. Com qualsevol altre navegador, per fer ús de l’eina TOR, cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega. En aquest enllaç, podeu veure un vídeo tutorial sobre com descarregar el TOR.

  L’anàlisi de les eines usades per altres entitats dedicades a la denúncia ciutadana i de les aportacions dels experts en aquests temes, aconsellen facilitar aquesta opció d’anonimat per preservar la integritat de qui comunica, sovint en situació de vulnerabilitat.

  La xarxa TOR és bàsicament un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Quan us connecteu a internet amb TOR, la connexió passa a través d’una sèrie de túnels xifrats, en comptes de fer-se directament, i això dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta està protegida.

  L’ús de la xarxa TOR per accedir a la bústia és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l’anonimat de la persona en el moment de la recepció de la comunicació. Això no obstant, cal recordar que qui comunica ha de preservar, també, l’anonimat en el moment de l’emissió. Recordeu els suggeriments fets en aquest sentit a l’apartat “Advertiments previs” (en què, per exemple, es fa al·lusió a l’esborrament de les metadades…).

  Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.

  Accés a la Bústia Ètica

  Aquesta aplicació és el canal prioritari d’admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l’únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

  Consulta l’estat de devolució de la teva fiançaMés informació