Nostraigua

Altes de serveis

Per tal que el contracte de nou subministrament sigui efectiu, cal realitzar la totalitat dels tràmits d’alta de subministrament, que es disposi d’escomesa externa i que el lloc on s’hagi d’instal·lar el comptador estigui correctament preparat, segons s’estableix al Reglament del Servei.

Alta del subministrament d’ús domèstic i/o comunitari

Per donar d’alta un nou subministrament, cal formalitzar la sol·licitud d’alta i aportar la següent documentació:

 • Identificació del sol·licitant:
  • En cas de persona física: original i fotocòpia del DNI.
  • En cas de persona jurídica: original i fotocòpia d’escriptures de constitució, de poders i CIF.
 • Identificació de l’immoble o finca i document acreditatiu de titularitat de l’immoble o de dret d’ús sobre aquest (escriptures de propietat, contracte de lloguer, drets d’usdefruit …). En cas de contractes d’arrendament, caldrà aportar l’autorització del propietari de l’immoble segons model facilitat per l’Entitat.
 • Butlletí d’instal·lació subscrit per un instal·lador autoritzat.
 • Document SEPA per a autorització de dades bancàries.
 • Cèdula d’habitabilitat i llicència de primera ocupació, si s’escau.
 • A la sol·licitud d’alta, caldrà indicar-hi el diàmetre del comptador a instal·lar i la tarifa a aplicar. En cas que no s’hi indiqui, es considerarà un comptador de 13mm.

Una vegada sol·licitada l’alta de subministrament, es comunicarà al sol·licitant l’import d’aquest tràmit, segons s’estableixi a les tarifes del servei.

Aquesta sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen les condicions necessàries per a un nou subministrament o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa (instal·lacions interiors incorrectes, manca de claus de pas, incorrecta identificació del lloc on s’ha d’instal·lar el comptador…).

Alta del subministrament d’ús provisional

Per tal de donar d’alta un nou subministrament d’ús provisional, cal formalitzar la sol·licitud d’alta i aportar la següent documentació:

 • Identificació del sol·licitant:
  • En cas de persona física: original i fotocòpia del DNI.
  • En cas de persona jurídica: original i fotocòpia d’escriptures de constitució, de poders i CIF.
 • Identificació de l’immoble o finca i document acreditatiu de titularitat de l’immoble o de dret d’ús sobre aquest (escriptures de propietat, contracte de lloguer, drets d’usdefruit …). En cas de contractes d’arrendament, caldrà aportar l’autorització del propietari de l’immoble, segons model facilitat per l’Entitat.
 • Butlletí d’instal·lació subscrit per un instal·lador autoritzat.
 • Document SEPA per a autorització de dades bancàries.
 • Llicència municipal d’obres, si s’escau.
 • Identificació del punt en què cal instal·lar el comptador.
 • Qualsevol altra documentació que l’entitat subministradora consideri necessària.
 • A la sol·licitud d’alta, caldrà indicar-hi el diàmetre del comptador a instal·lar i la tarifa a aplicar.

Una vegada sol·licitada l’alta de subministrament, es comunicarà al sol·licitant l’import d’aquest tràmit, segons s’estableixi a les tarifes del servei.

Aquesta sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen les condicions necessàries per a un nou subministrament o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa (instal·lacions interiors incorrectes, manca de claus de pas, incorrecta identificació del lloc on s’ha d’instal·lar el comptador…).

Alta de subministrament d’ús comercial, industrial o equivalent

Per tal de donar d’alta un nou subministrament, cal formalitzar la sol·licitud d’alta i aportar la següent documentació:

 • Identificació del sol·licitant:
  • En cas de persona física: original i fotocòpia del DNI.
  • En cas de persona jurídica: original i fotocòpia d’escriptures de constitució, de poders i CIF.
 • Identificació de l’immoble o finca i document acreditatiu de titularitat de l’immoble o de dret d’ús sobre aquest (escriptures de propietat, contracte de lloguer, drets d’usdefruit …). En cas de contractes d’arrendament, caldrà aportar l’autorització del propietari de l’immoble, segons model facilitat per l’Entitat.
 • Butlletí d’instal·lació subscrit per un instal·lador autoritzat.
 • Document SEPA per a autorització de dades bancàries.
 • Llicència o permís preceptiu per a l’exercici de l’activitat, si s’escau.
 • Diàmetre del comptador a instal·lar. En cas que no s’indiqui a la sol·licitud el diàmetre del comptador a instal·lar, es considerarà un comptador de 13mm.
 • Permís d’abocament, segons s’estableixi al reglament del servei.
 • Segons la tipologia de l’activitat, qualsevol altra documentació que l’entitat subministradora consideri necessària.

Una vegada sol·licitada l’alta de subministrament, es comunicarà al sol·licitant l’import d’aquest tràmit, segons s’estableixi a les tarifes del servei.

Aquesta sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen les condicions necessàries per a un nou subministrament o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa (instal·lacions interiors incorrectes, manca de claus de pas, incorrecta identificació del lloc on s’ha d’instal·lar el comptador…).

Contractació d’alta de clavegueram

Aquest tràmit tan sols l’hauran de realitzar els immobles que no disposaven de connexió al clavegueram i que ja disposen d’escomesa externa o bé els immobles de nova construcció.

Per realitzar aquest tràmit, cal formalitzar la sol·licitud d’alta i aportar la següent documentació:

 • Identificació del sol·licitant:
  • En cas de persona física: original i fotocòpia del DNI.
  • En cas de persona jurídica: original i fotocòpia d’escriptures de constitució, de poders i CIF.
 • Identificació de l’immoble o finca i document acreditatiu de titularitat de l’immoble o de dret d’ús sobre aquest (escriptures de propietat, contracte de lloguer, drets d’usdefruit …). En cas de contractes d’arrendament, caldrà aportar l’autorització del propietari de l’immoble, segons model facilitat per l’Entitat.
 • Butlletí d’instal·lació subscrit per un instal·lador autoritzat.
 • Document SEPA per a autorització de dades bancàries (en cas que no es disposi de subministrament d’aigua potable).
 • Llicència municipal d’obres, si s’escau.
 • Plànol de la xarxa de desguàs interior i de la recollida d’aigües pluvials de la finca.
 • Descripció de la instal·lació interior de sanejament (materials, diàmetres, pendents, fondària de connexió respecte calçada), si s’escau.
 • Justificació de la instal·lació d’un sifó general i una canonada de ventilació, si s’escau.
 • En el cas d’establiments industrials, plànol de situació de l’arqueta de registre preceptiva.
 • Qualsevol altra documentació que l’entitat subministradora consideri necessària.
Consulta l’estat de devolució de la teva fiançaMés informació